Overzicht

Dit is echt een kans!
 
Een dag uit het leven van een teamleider in Veldhoven:
‘Ik kom op school om 8u en drink een kop koffie met mijn collega’s in de teamruimte. Om 08.10 uur volgt de briefing waarin we de belangrijke zaken van de dag doornemen. Dan loop ik nog even naar een collega om te kijken of alles goed geregeld is bij start
van de dag in de klas, nu haar collega wat later is i.v.m. een doktersbezoek. Dan gaat de zoemer en sta ik in de hal en kijk ik met een schuin oog hoe mooi de leerlingen door de collega’s welkom geheten worden. Ik ga een kwartiertje mijn mail bijwerken, want
ik heb een overleg staan met de contactpersonen van de afdeling Leerlingenvervoer van 5 gemeenten. Bij terugkomst op school vraagt de ondersteuningscoördinator (OCO) van mijn team of ik even tijd heb voor haar. De VSO collega’s hebben een bepaald onderwerp
benoemd waarover ze graag in een breder verband met elkaar in gesprek willen. Samen met de OCO stemmen we af of we dit in de Leerlingbespreking van het VSO of in de teamvergadering agenderen en wie het punt verder voorbereidt. In de middag heb ik een afspraak
staan met de Intern begeleider en een aantal collega’s van het SO om het door hen opgezette projectplan te bespreken hoe het groeps-overstijgende leren versterkt kan worden.’

 
Zuiderbos is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en geeft onderwijs aan leerlingen van 6 tot en met 20 jaar. De missie van Zuiderbos is het weer op gang brengen van een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling. Met
een deskundig en enthousiast team wordt gewerkt aan de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met een onderwijsbeperking in relatie met psychiatrische problematiek. Hierin wordt nauw samengewerkt met diverse gespecialiseerde GGZ instellingen in de regio
Eindhoven de Kempen.
De teamleider levert een bijdrage aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs- en personeelsbeleid, geeft leiding aan het team, coördineert de uitvoering van het onderwijs door het team. De teamleider kent de nieuwe ontwikkelingen binnen
het onderwijs en is daarin proactief.
 
Voor de locatie Veldhoven zijn we op zoek naar een teamleider die verbindend is, de werkvloer kent en sturend is.
 
Wat heb je nodig?

 • flexibiliteit en creativiteit;
 • gedrevenheid;
 • geduld en relativeringsvermogen;
 • doorzettingsvermogen;
 • pragmatisch;
 • kunnen denken in processen en regie kunnen voeren op processen;
 • ervaring met leidinggeven;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • affiniteit met speciaal onderwijs en psychiatrie in het bijzonder;
 • HBO denkniveau;
 • Sterke onderwijskundige inzichten en goed zicht op onderwijs (logistieke) processen;
 • Registratie in het schoolleidersregister PO of bereid deze te halen.

Wat biedt Zuiderbos?

 • een prettig en professioneel team om mee te werken;
 • een zelfstandige functie;
 • afwisselend werk;
 • voldoening van je inspanningen. 
 1. Werkzaamheden:

 Levert een bijdrage aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs- en personeelsbeleid door:

 • Het bewaken van de uitvoering en evaluatie van het onderwijs en personeelsbeleid;
 • Het mede zorg dragen van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid en onderwijsbeleid;
 • Het adviseren van de directie over het te voeren beleid en het deelnemen in de meningsvorming;
 • Het leveren van de teamgegevens ten behoeve van de kwaliteitszorg;
 • Het initiëren van team overstijgende overlegvormen, gericht op afstemming en aansluiting van de onderwijsprocessen in de gehele school;
 • Het mede opstellen en bewaken van de begroting van de locatie. 

Geeft leiding aan de teamleden door:

 • Het bewaken van de taakverdeling binnen het team;
 • Het uitvoeren van het beleid t.a.v. ziekteverzuim en verzuimpreventie;
 • Het vertalen van het onderwijsbeleid naar de dagelijkse uitvoering en de controle daarop;
 • Het leveren van een bijdrage aan de werving en selectie van teamleden;
 • Het bevorderen van teamvorming door te inspireren, te coachen en het bewaken van afspraken;
 • Het coachen van individuele teamleden;
 • Het mede ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het scholingsbeleid;
 • Het voeren van functionerings-, voortgangs-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken;
 • Het agenderen, samenroepen en leiden van het teamoverleg;
 • Middels kwaliteitszorginstrumenten het bewaken van de kwaliteitszorg en het team te begeleiden naar een sterke kwaliteitscultuur. 

Coördineert de uitvoering van het onderwijs en zorg door het team door:

 • Het (doen) bevorderen van het pedagogisch-didactische klimaat in het team;
 • Het (doen) initiëren van nieuwe ontwikkelingen;
 • Zich op de hoogte te houden van onderwijskundige ontwikkelingen;
 • Het opstellen en bewaken van het jaarplan. 

Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs door:

 • Het adviseren van de directeur voor wat betreft de inrichting van het onderwijs binnen de school;
 • Het mede zorgen voor de informatieverstrekking en voorlichting aan de medewerkers en de ouders. 
 1. Speelruimte:
 • De teamleider legt verantwoording af aan de directeur voor wat betreft de inzet en het functioneren van het onderwijs gevend en onderwijsondersteunend personeel binnen het team;
 • De teamleider werkt binnen vastgestelde kaders en onderwijsprogramma’s van belang voor de uitvoering van de taak;
 • De teamleider neemt mede beslissingen over de inzet, taaktoedeling en beoordeling van het personeel in het team. 
 1. Kennis en vaardigheid:
 • Heeft theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van het onderwijs aan de doelgroep leerlingen en van de algemene onderwijskundige ontwikkelingen;
 • Heeft kennis van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan;
 • Heeft kennis van nieuwe technologieën;
 • Heeft vaardigheid in het beoordelen en coachen van personeelsleden;
 • Heeft vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijs- en hulpvragen;
 • Heeft vaardigheid in het ontwikkelen en aansturen van onderwijskundige vernieuwingen;
 • Beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden;
 • Heeft aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
 • Heeft kennis van het arbobeleidsplan en ontruimingsplan;
 • Is breed inzetbaar. 
 1. Contacten:

 De teamleider onderhoudt contacten met:

 • De directeur en het personeel over inzet en functioneren van het personeel;
 • Leidinggevenden en collega’s binnen en buiten de school en in (landelijke) project- en/of werkgroepen over onderwijsprogramma’s, onderwijsvernieuwing, onderlinge afstemming, professionaliteit van leraren om ervaringen en (beleids-)informatie uit te wisselen. 
 1. Functie-eisen

 Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Heeft theoretische en praktijkkennis op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwing in het speciaal onderwijs;
 • Heeft leidinggevende en managementvaardigheden;
 • Heeft coachende vaardigheden;
 • Heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Heeft een goed zicht op het speciaal onderwijs en de zorginstellingen in het cluster en staat open voor samenwerking hiermee;
 • Heeft een goed zicht in het onderwijsleerproces bij leerlingen met functie- en medische beperkingen;
 • Kan beleidsmatig denken en handelen;
 • Is in staat afdelings-overstijgend te denken. 

 Instelling, houding en visie:

 • Heeft een visie op onderwijs in het algemeen en op inhoudsgebied van het speciaal onderwijs aan de doelgroep leerlingen in het bijzonder;
 • Onderschrijft of respecteert de grondslag van de instelling en de visie van de school;
 • Is doortastend, slagvaardig, flexibel en standvastig;
 • Geeft mede sturing aan veranderingsprocessen;
 • Is gericht op het versterken van het eigenaarschap van teamleden en het team als geheel.

Sollicitatieinformatie

Natuurlijk zijn er nog heel veel andere zaken waar we in een persoonlijk gesprek dieper op ingaan. Wil je meer weten? Bel dan met Mark Oldenburg, directeur Zuiderbos Veldhoven en Helmond, tel.nr. 06-86889909. Wil je meer informatie over onze school? Kijk
dan op www.zuiderbos.nl
 
Wil je reageren? We hebben je reactie graag vóór 5 juli. Je kunt je brief met CV naar
info@zuiderbos.nl sturen, in de onderwerp regel aangeven: BAC Veldhoven teamleider.
De eerste gespreksronde zal op maandag 12 juli vanaf 15.00 uur plaatsvinden.
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 

Over Stichting Zuiderbos

Zuiderbos is een school voor Speciaal Onderwijs (so en vso). Kerntaak van Zuiderbos is het geven van onderwijs aan leerlingen met onderwijsbeperkingen die samenhangen met psychiatrische problematiek, of die daar mogelijk mee samenhangen. Zuiderbos werkt nauw samen met Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Solliciteer