Overzicht

Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben wij op de locatie Pieter Zeeman te Zierikzee plaats voor een

TEAMLEIDER / AFDELINGSLEIDER klas 1,2 mavo, havo, vwo voor 0,8 – 1,0 fte

De schoolleiding van Pieter Zeeman bestaat uit de rector en drie teamleiders. De teamleider klas 1,2 MHV werkt nauw samen met de teamleider pro, vmbo-BK en mavo, de teamleider havo/vwo en de coördinatoren in de afdelingen.

De teamleider is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid, de leerlingenzorg en de dagelijkse gang van zaken in de afdeling.
Daarnaast is de teamleider verantwoordelijk voor enkele vaksecties. Hij/zij is leidinggevende van de docenten van zijn secties, heeft ook de dagelijkse zorg in geval van ziekte of andere bijzonderheden en voert met hen de gesprekken van de gesprekkencyclus.
Daarbij is de teamleider verantwoordelijk voor een aantal afdeling-overstijgende portefeuilles. Te denken valt aan de portefeuilles relatie po-vo, werving po, Cito, speciaal aanbod, excursies, nieuwe leerweg mavo. Met de huidige MT leden is overleg mogelijk
over de verdeling van deze portefeuilles.
 
 

Van de nieuwe teamleider verwachten wij een actieve en stimulerende betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand eigentijds onderwijs in een ondersteunende leeromgeving. De school gaat door een boeiende tijd van heroriëntatie op
het onderwijs, en realisatie daarvan in de praktijk. Dit gebeurt vanaf volgend jaar in het nieuwe schoolgebouw dat in januari 2022 in gebruik zal worden genomen.
 
Functie-eisen

 • U beschikt over een duidelijke visie op het onderwijs
 • U heeft een afgeronde onderwijskundige opleiding
 • U beschikt over aantoonbare managementervaring en leidinggevende kwaliteiten
 • U bent vaardig in hoger orde denken
 • U bent bedrijfsmatig en organisatorisch sterk
 • U bent communicatief sterk en u kunt uitstekend omgaan met stresssituaties.
 • U kunt goed samenwerken in een team.  

Uw profiel als teamleider:

 • Relationeel ingesteld, ambitieus, leergierig, organisatorisch competent, resultaatgericht, besluitvaardig en stressbestendig. Met een no-nonsense mentaliteit en gevoel voor humor.

Bovendien wordt u aangespoken door de kernwaarden van de organisatie:

 • Klantgerichtheid.
  Identificeren van wensen, behoeften en belangen van de klant en hierop handelend inspelen.
 • Ambitie.
  De bereidheid en het vermogen hebben om te blijven verbeteren, doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de ambitie van Pontes.
 • Samenwerken.
  De bereidheid en het vermogen hebben om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

Sollicitatieinformatie

Een informatiepakket kunt u verkrijgen via mw. E. Hooijdonk, medewerker personeelsbeheer afdeling HRM (06-23415056). Aanvullende mondelinge informatie over deze vacature is te verkrijgen bij dhr. P.J. van der Gaag, rector (0111-415751).
 
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk maandag 21 juni a.s.. U kunt uitsluitend solliciteren via de vacature op onze website
www.pontes.nl. Wij maken hierbij gebruik van MeesterBaan. Sollicitaties via een andere weg kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Over Pontes Locatie ”Pieter Zeeman”

Missie
Zorgzaamheid, Kwaliteit, Veiligheid en Plezier in Leren zijn de vier belangrijke thema's die de leidraad vormen voor het beleid van de school. Activiteiten, projecten en acties dienen te vallen binnen deze thema's.

De school geeft veel aandacht aan het leef- en werkklimaat, zodat het aantrekkelijk is om er te leren en te werken.
De school wil ieder kind als individu benaderen en stelt zich ten doel de leerlingen optimale kansen te bieden om zich te ontplooien, zowel op het gebied van de schoolopleiding als op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming.
De school beoogt bij te dragen aan de opvoeding tot volwassen en volwaardige wereldburgers met verantwoordelijkheid voor medemens en milieu.
De school biedt een veilige en geborgen omgeving die toegankelijk is voor een ieder die respect en verdraagzaamheid toont voor de medemens en zijn opvattingen.
De school vindt het schoolrendement en de inrichting van de organisatie van belang als wezenlijke aspecten van kwaliteit.

Visie
Pieter Zeeman leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij van 2010 tot 2050 een bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. De afgelopen jaren hebben zich bovendien veranderingen voorgedaan, waardoor de leerlingen "anders" de school inkomen dan in het verleden het geval was. Pieter Zeeman wil anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst en rekening houden met veranderde omstandigheden.

Leerproces
Pieter Zeeman streeft na dat de leerlingen plezier in leren hebben. Dat kan alleen indien de leerling ook een actieve rol krijgt in zijn eigen leerproces. Daarvoor is het noodzakelijk dat de school het onderwijs gaat inrichten vanuit het leerproces van de leerlingen. Aandacht en zorgzaamheid voor ieder individu betekent onder meer dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de leerlingen. Deze verschillen kunnen actief gebruikt worden ter versterking van het onderwijs.

Niveau
De onderwijsactiviteiten zijn afgestemd op de capaciteiten van de leerlingen, bieden hen een uitdaging en zullen uiteindelijk resulteren in een afsluiting op het maximale niveau. 

Zelfstandigheid en motivatie
Zelfstandig werken en leren is in het MBO, HBO en op de universiteit van groot belang. In het VO moet daar een goede voorbereiding voor gegeven worden. Aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen is van groot belang om een goede motivatie te bevorderen. Dat kan via de inhoud van de lessen, maar zeker ook via de gehanteerde werkvormen (inrichting) plaatsvinden. 

Solliciteer