Overzicht

**Tyltylschool Rotterdam**

De TyltylschoolRotterdam is per 15 augustus 2021 op zoek naar een afdelingsleider voor 1.0 WTF. Als afdelingsleider kun je op de Tyltylschool rekenen op een afwisselende en uitdagende functie.

**Wie zijn wij**
De Tyltylschool is een regionale school en verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen met een lichamelijke beperking, ook wel aangeduid als meervoudig gehandicapten (MG) of als kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). De kernwaarden op ontwikkeling van de leerlingen zijn: Zo zelfstandig mogelijk, Ieder mens kan zich ontwikkelen en we doen het samen. Bekijk ook onze website:Tyltylschool.

We werken met een multidisciplinair team, in een veilig klimaat, door middel van persoonlijke afstemming en betekenisvolle activiteiten, aan zelfvertrouwen en optimale zelfstandigheid. Op het gebied van onderwijs wordt de leerstof aangepast op wat de individuele leerling nodig heeft richting zijn/haar toekomstperspectief. Daarbij richt de school zich op de leerdoelen ZML, waarin de leerlijnen Plancius voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 24 maanden zijn verwerkt.

De leerlingen krijgen waar nodig therapie door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Op het gebied van ontwikkelingsproblemen op leren en gedrag is er ondersteuning door een orthopedagoog.

De Tyltylschool maakt deel uit van Stichting BOOR, een organisatie die openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omgeving verzorgt. In totaal zijn er 75scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven met ruim 3.600 medewerkers. Ons onderwijs is eigentijds, uitdagend en van hoge kwaliteit met als doel kwalificatie, socialisatie en identiteitsontwikkeling voor elke leerling. Stichting BOOR werkt vanuit haar missie om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving.

Binnen de sector SO/VSO van Stichting BOOR wordt er gewerkt aan een ontwikkelambitie. We laten het medisch model achter ons en werken met resultaatgerichte uitstroomprofielen: dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. De Tyltylschool heeft 3 leerroutes die alle drie voorbereiden op het uitstroomprofiel dagbesteding.

Deze ontwikkelambitie heeft belangrijke consequenties voor de sector. De samenwerking tussen scholen en medewerkers zal versterkt moeten worden. Er wordt verwacht daar iedere leidinggevende een actieve bijdrage levert aan het realiseren van deze doelstellingen en in staat is de medewerkers in deze verandering mee te nemen.

**Wie zoeken wij**
Voor de SO-locatie van de Tyltylschool zijn wij op zoek naar een afdelingsleider. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijke en voor de leerling-zorg en kwaliteit van het onderwijs is een intern begeleider werkzaam. Als afdelingsleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het team, de dagelijkse gang van zaken en mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Je werkzaamheden hebben een bedrijfs- en beleidsvoerend karakter.

Je werkt in een omgeving waarin verschillende belangen samenkomen. Het is belangrijk dat je binnen de visie van de organisatie de uitvoering van complexe bedrijfsmatige processen vormgeeft op het snijvlak van onderwijs, zorg, verzorging en therapie. Je werkt nauw samen met de locatiedirecteur en legt daaraan verantwoording af.

Wij zoeken een leidinggevende die vanuit verbinding met het team, ouders, leerlingen, samenwerkingspartners, directie en BOOR de ontwikkeling richting een professionele cultuur doorzet. Je neemt rekenschap voor je team en je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen. Je weet als geen ander mensen mee te nemen in veranderprocessen en combineert deze talenten met kennis van onze doelgroep.

Herken jij jezelf in de vacature? Reageer dan vóór 16 juli 2021.

Wil je meer weten? Voor informatie over school verwijzen wij je naar onze website www.tyltylschool.nl Voor vragen kun je contact opnemen met Koos van den Bogaard via 06-11013273
We kijken uit naar jouw reactie!

_Een assessment kan deel uitmaken van de procedure._

– Een inspirator is die visie vertaalt in beleid en handelen, die nieuwsgierig en toekomstgericht is en met beide benen in het hier en nu staat
– Een coach is, die het team begeleidt in hun professionele ontwikkeling en groei, die ondersteunt, vertrouwen geeft en anderen sterker maakt in hun positie
– Een verbinder is, die de medewerkers inspireert en motiveert samen te werken aan het beste onderwijs
– Een regisseur is, die faciliteert, implementeert en stuurt waar nodig, ruimte biedt waar het kan en snel kan schakelen
– Een ambassadeur is, die onze school met trots presenteert en vertegenwoordigt en opkomt voor de belangen van de leerlingen en de organisatie

Sollicitatieinformatie

Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.

Over Tyltylschool 

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Solliciteer