Overzicht

Het College van Bestuur van MBO Utrecht is op zoek naar een ondernemende, enthousiasmerende en kwaliteit gedreven clusterdirecteur. Het cluster waar de vacature van clusterdirecteur vacant is, omvat de volgende academies: Sport, Evenement, Horeca en Toerisme en Marketing en Communicatie. Bij het cluster werken circa 90 medewerkers en worden opleidingen op niveau 2, 3 en 4 aan circa 1000 studenten aangeboden.

Als clusterdirecteur ben je verantwoordelijk voor het ‘inrichten’ van de academies. Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het onderwijsaanbod. De opdracht bestaat uit:

1. Creëren van een professionele leergemeenschap en synergie in het team. Het bevorderen van de uitwisseling van onderwijskundige keuzes en de onderlinge afstemming tussen de verschillende opleidingsdomeinen, teamleiders en docenten.

2. Verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wat niet alleen betekent dat voldaan wordt aan het inspectiekader, maar (bovenal) dat altijd door reflectie en teamgeest gestreefd wordt naar het permanent verbeteren van het onderwijs.

3. Bijdragen aan onderwijsontwikkeling, innovatie en zichtbaarheid in de regio. Van vernieuwing een alledaagse praktijk maken met de bijbehorende aandacht, infrastructuur en gedrag. De buitenwereld binnenhalen om de verantwoording aan en de dialoog met de bedrijven en organisaties een duidelijke plek te geven.

4. Portefeuille MBO Utrecht breed. De clusterdirecteuren hebben elk een MBO Utrecht brede portefeuille.

Functie eisen

Persoonlijkheidsprofiel
Je bent een netwerker en verbinder, een resultaatgericht leider, doelgericht en ondernemend, met oog voor de interne én externe organisatie. Je bent een betrokken mensgericht leider, die weet te enthousiasmeren en inspireren. Een bruggenbouwer die bruggen weet te slaan tussen de verschillende opleidingsdomeinen, academies en mensen binnen het team. Tussen sterke autonome eenheden en vanzelfsprekende dwarsverbanden. En ook in staat is de verbinding te maken met de buitenwereld (buiten binnen halen). Door contacten te leggen met externen: branches, bedrijven, organisaties, de stad en stakeholders.

In samenspraak met het College van Bestuur en in nauwe samenwerking met het team werk je gericht aan het verder ontwikkelen en het bestendigen en uitbouwen van (nieuwe) activiteiten van de academies. Je voert de regie op de processen rond koersbepaling, strategie, organisatie, planning, financiering en kwaliteit.

Je bent in staat een adequate cyclus van planning en control aan te sturen. En de regie te blijven voeren binnen een dynamische omgeving. Je beschikt hierbij over bedrijfsmatig inzicht, organisatiesensitiviteit en toont creativiteit.
Je weet door je besluitvaardigheid en ondernemende instelling je mandaat volledig te benutten. Je herkent jezelf in de competenties ‘gedreven’, ‘veranderingsgericht’ en ‘ondernemend’. Je brengt evenwicht aan tussen korte en lange termijndoelen en geeft de activiteiten van het cluster een stevige, herkenbare en gewaardeerde positie (zowel binnen als buiten MBO Utrecht).

Je bent in staat nieuwe kansen te signaleren, naar je toe te halen en te benutten. Je kunt beschikken over een ruim netwerk, dan wel in staat snel en effectief netwerken aan te boren. Je hebt een overtuigende en strategische visie op de meerwaarde van de opleidingen voor bedrijven en ondernemers in de regio.

Competenties
• Verbindend leiderschap
Je bevordert de synergie binnen de academie. Je slaat bruggen tussen de diverse opleidingsdomeinen. Stimuleert onderlinge betrokkenheid en motiveert medewerkers tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.

• Sturen op resultaat
Je geeft richting en sturing aan de medewerkers of een projectgroep om doelstellingen en resultaten te realiseren.

• Visie
Je bent in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Je kunt je concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid.

• Omgevingsgerichtheid
Je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. En deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie en organisatie.

• Netwerkvaardigheid
Je bent in staat contacten te leggen en onderhouden binnen en buiten de eigen organisatie, met partners, bedrijven en instellingen.

• Ondernemerschap
Je signaleert kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingsgebieden of voor nieuwe diensten. Je handelt hiernaar en durft daarbij verantwoorde risico’s te nemen.

• Resultaatgerichtheid
Je bent gericht op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Je bewaakt een hoge kwaliteit van dienstverlening en/of onderwijs, te meten aan kwartaal- en jaaranalyses, visitaties, accreditaties, interne en externe tevredenheid etc..

Functie-eisen
• minimaal een afgeronde master opleiding en overeenkomstig werk- en denkniveau;
• ruime ervaring in het leiding geven aan professionals, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie;
• kennis van en ervaring in het onderwijs, ervaring in het beroepsonderwijs is een pré.

Bedrijfsprofiel

MBO Utrecht is een kleinschalige, interconfessionele onderwijsinstelling die doelmatig onderwijs aanbiedt. Ze bieden met circa 500 medewerkers ruim 50 praktijkgerichte beroepsopleidingen aan ongeveer 5.000 studenten, in uiteenlopende domeinen van het mbo-onderwijs. Er wordt nauw samengewerkt met bedrijven en instanties om een goede afstemming van het onderwijs op de beroepspraktijk te kunnen garanderen.

MBO Utrecht biedt onderwijs in een kleinschalige omgeving met een persoonlijke benadering en optimale begeleiding. Het aanbod richt zich met name op aansluiting op het hoger beroepsonderwijs en omvat daarnaast volwaardige mbo-eindopleidingen voor rechtstreekse toetreding tot de arbeidsmarkt. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van talent, arbeidsvaardigheden, ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap. Deze keuzes zijn verankerd in hun missie en visie.

Kernwaarden

Aan de visie van MBO Utrecht liggen drie kernwaarden ten grondslag: persoonlijk, ambitieus en ondernemend. Deze kernwaarden zijn richtinggevend en inspirerend voor alle medewerkers. Ze vormen het uitgangspunt voor het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Ze maken MBO Utrecht waardevol en onderscheidend voor studenten, medewerkers en andere doelgroepen.

‘Persoonlijk’ geeft aan dat studenten mogen rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid, omdat deze waarden zijn verankerd in de interconfessionele grondslag.

Met ‘ambitieus’ streven zij kwalitatief goed onderwijs na. Niet alleen op het gebied van resultaten, maar ook en vooral door pedagogisch didactische vaardigheden in de les, activerende werkvormen en de differentiatie ten aanzien van hun studenten, die allemaal een eigen achtergrond en persoonlijkheid hebben.

De kernwaarde ‘Ondernemend’ geeft aan dat ze kansen zien en die ook pakken. Ze betrekken de buitenwereld (bedrijven, organisaties, de wijk en stakeholders) bij het onderwijs; bij het ontwikkelen en bij de uitvoering. Dit past zowel bij hun interconfessionele identiteit als bij hun opdracht om van studenten zelfbewuste burgers te maken.

De structuur

MBO Utrecht biedt opleidingen gebaseerd op 11 verschillende domeinen. Bouwkunde; Financieel, juridisch, secretarieel; Horeca & Toerisme; ICT; Marketing & Evenementen; Muziekindustrie; Onderwijs & kinderopvang; Retail & Commercie; Sport of Dans; Technologie; Zorg & welzijn. De opleidingen van zijn verdeeld in verschillende, kleinschalige academies.

De academies zijn ondergebracht in vijf clusters van ongeveer gelijke omvang. Dit bevordert de uitwisseling van onderwijskundige keuzes tussen verwante academies en de onderlinge samenwerking en afstemming tussen clusterdirecteuren.

Besturingsfilosofie

Bij MBO Utrecht wordt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Dit vergroot het eigenaarschap van iedereen die betrokken is bij MBO Utrecht. Niet voor alles, maar wel voor het deel waarvoor hij/zij vanuit zijn/haar functie of rol verantwoordelijk is. Hiervoor zijn wel kaders nodig en wordt er gewerkt volgens het principe: richten, inrichten, verrichten.

Arbeidsvoorwaarden

MBO Utrecht biedt een dienstverband voor een jaar (met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd). Het betreft een fulltime aanstelling. Deze functie wordt marktconform, binnen de Cao MBO, gehonoreerd in schaal 14. Naast de primaire arbeidsvoorwaarden biedt MBO Utrecht een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

MBO Utrecht laat zich bij de werving en selectie bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan alleen via de website van Aardoom & de Jong en de solliciteerknop horend bij deze vacature. ""

https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-clusterdirecteur-mbo-utrecht-6829349-11.html

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor maandag 28 juni 2021 tegemoet. Het streven is de procedure voor de zomervakantie af te ronden.

• De selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats in week 25 en 26.
• Voordracht van kandidaten: 1 juli 2021
• Eerste ronde selectiegesprekken: 5 juli 2021
• Tweede ronde selectiegesprekken: 7 juli 2021
• Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Het uitgebreide functieprofiel en nadere informatie is op te vragen bij consultant Sylvia van de Wetering van Aardoom & de Jong. Zij is te bereiken op 06-50121291 en via vandewetering@aardoomendejong.nl.

Contactpersoon

S. van de Wetering

E: vandewetering@aardoomendejong.nl

 

Sollicitatieinformatie

Over MBO Utrecht

MBO Utrecht is een kleinschalige organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht en omgeving. We bieden zo’n 50 verschillende opleidingen. Ons accent ligt op de hoogste niveaus van het mbo, met name in de zakelijke dienstverlening, leisure & entertainment, techniek en zorg. Onze hoogwaardige beroepsopleidingen sluiten aan op het vervolgonderwijs, de processen in het maatschappelijk verkeer en bedrijfsprocessen. Hiermee spelen we in op de snel veranderende arbeidsvraag naar hoger geschoolde mbo-ers. Het grootste deel van de studenten volgt een BOL-opleiding (90%).

In ons onderwijs staat de student centraal. We geven onze studenten meer dan een opleiding. We bieden ze een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. Bij ons vinden studenten een inspirerende en levendige leer- en werkomgeving waar ze zich snel thuis voelen. Als zelfstandige organisatie bieden wij een kleinschaligheid die de betrokkenheid en verbondenheid bevordert. Daardoor komen ieders persoonlijke kwaliteiten optimaal tot ontwikkeling. Vanuit onze wortels in het interconfessionele
onderwijs staan wij open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen en hechten wij aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid. Ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap staan bij ons nadrukkelijk op de agenda.

De kernwaarden die ons waardevol en onderscheidend maken voor studenten, medewerkers en andere doelgroepen zijn persoonlijk, ondernemend en ambitieus.
MBO Utrecht is kleinschalig georganiseerd. In 13 Academies worden opleidingen aangeboden aan 5.000 studenten. We bieden onderwijs op vier MBO niveaus.

Solliciteer