Overzicht

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen zoekt met ingang van schooljaar 2021/2022 of zo spoedig mogelijk daarna een: 
 
 
Afdelingsleider A – Onderbouw (m/v)
0,8 – 1,0 fte
 
 
Werkzaamheden
De afdelingsleider A Onderbouw heeft bij beschikbaarheid van lessen, naast een managementtaak van 0,5 à 0,6 fte, een lestaak van maximaal 0,5 fte, waaronder in ieder geval ook lessen in de eigen jaarlaag. De totale aanstellingsomvang bedraagt daarmee maximaal
1,0 fte. Er geldt een minimale beschikbaarheid van 4 dagen per week. 
 
Hiërarchische rol
Je geeft op inspirerende wijze, samen met de andere afdelingsleider Onderbouw en een leerlingcoördinator, leiding aan het team Onderbouw dat bestaat uit ongeveer 40 medewerkers. Voor je eigen teamleden (ongeveer 20) geef je uitvoering aan het personeelsbeleid. 
 
Functionele rol
Als lid van het MT lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op schoolniveau. Hierbij hoort ook het uitvoeren van één of meerdere beleidstaken op schoolniveau, zoals bijvoorbeeld deelname aan beleidscommissies of het beheer van
een schoolbrede portefeuille. Daarnaast stel je een activiteitenplan op voor de jaarlaag. 
 
Operationele rol
Als afdelingsleider heb je de operationele leiding over één jaarlaag. In de omgang met leerlingen ben je consequent en je staat stevig in je schoenen in de omgang met ouders.
 
Functie-eisen

 • ervaring/affiniteit met het voortgezet onderwijs in het algemeen en onderwijskundige vernieuwing in het bijzonder;
 • ervaring in het mentoraat;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een eerstegraads lesbevoegdheid;
 • visie op categoriaal gymnasiaal onderwijs;
 • leidinggevende kwaliteiten; 
 • visie op het onderwijs in de eigen afdeling en inzet voor het mede voorbereiden en bepalen van het schoolbeleid op dat terrein;
 • in staat om mede vorm te geven aan vernieuwingsprocessen;
 • in staat om de school op een juiste wijze te vertegenwoordigen, o.a. door wervend voorlichting te geven over de school naar buiten toe;
 • in staat om in iedere afdeling te functioneren
 • omgaan met hoge werkdruk en in staat om het eigen werk goed te organiseren;
 • bij voorkeur een (school)managementopleiding.

 
Competentieprofiel
Voor deze functie zijn de volgende competenties van belang:

 • daadkrachtig en pragmatisch;
 • overtuigen, snel verzamelen en opnemen van informatie, delegeren, organiseren en improviseren;
 • proactief handelen, regie pakken en prioriteiten stellen, zaken bespreekbaar maken;
 • verantwoordelijk voelen voor eigen gedrag en medewerkers kunnen aanspreken;
 • bevlogen, energiek, enthousiast, inspirerend, motiverend;
 • creatief, kansen zien en benutten;
 • congruent, zeggen wat je doet, doen wat je zegt. Rolmodel voor anderen.
 • een teamspeler die voortdurend de afstemming met de rest van het MT zoekt.

 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke vacature voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en voldoende formatieruimte op werkgeversniveau. De salariëring geschiedt op basis van functieschaal 12 van de CAO VO met een maximum van € 5.546,-
bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
 
Meer informatie
De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Gezien ons beleid hebben interne kandidaten voorrang.
 
De functie is vacant per 1 augustus 2021. De procedure is als volgt: kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen, worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de benoemingsadviescommissie (BAC) in de vorm van een speeddate. Deze gespreksronde is gepland
op woensdag 7 juli van 19.00 – 21.00 uur.
Met enkele kandidaten zal een tweede, uitgebreider gesprek volgen. Deze gespreksronde is gepland op
woensdag 14 juli tussen 10.00 – 14.00 uur. We verzoeken kandidaten zich op deze data vrij te maken.
De BAC doet een voordracht aan de schoolleiding die de nieuwe afdelingsleider benoemt. De BAC bestaat uit: 2 conrectoren, 2 afdelingsleiders, een docent, een ouder en een leerling. De BAC wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 
Voor meer informatie over deze vacature en voor de functieomschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling P&O (mw. I. Rosendaal), tel. 024-3220606, of per e-mail
i.rosendaal@stedelijkgymnijmegen.nl. Voor meer informatie over het Stedelijk Gymnasium verwijzen we u graag naar de website
www.stedelijkgymnijmegen.nl.
 
Solliciteren
U kunt tot en met maandag 5 juli 10.00 uur reageren door op onderstaande button te klikken.

Sollicitatieinformatie

Over Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Rector Ronald van Bruggen: ‘Het motto van de school is ‘kennis, ontplooiing, vriendschap’. Deze drie begrippen zijn voor ons nadrukkelijk gelijkwaardig. Met ‘vriendschap’ drukken we ons streven uit naar een prettige schoolcultuur met onderlinge verbondenheid waarin leerlingen en medewerkers tot optimale prestaties kunnen komen. Met de expliciete vermelding van ‘kennis’ in ons motto geven wij aan dat wij het verwerven van kennis zien als een uitdaging voor onze leerlingen en als basis voor verdere ontwikkeling. Met ‘ontplooiing’ willen we uitdrukken dat de persoonlijke groei van onze leerlingen, in de meest ruime betekenis van het woord, een van onze belangrijkste drijfveren vormt.’ 
 
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is een van de grootste zelfstandige gymnasia van Nederland. In hartje Nijmegen, vlak bij de vroegste Romeinse resten, krijgen leerlingen onderwijs in het teken van ‘kennis, ontplooiing, vriendschap’. In een open klimaat en binnen een breed onderwijsaanbod werken zij aan een evenwichtige opbouw van kennis en vaardigheden. De hoog opgeleide docenten en het moderne, goed geoutilleerde gebouw bieden daartoe optimale mogelijkheden.
 
Kennis speelt een centrale rol op de school. Een leerling maakt zich kennis eigen en moet die ook kunnen toepassen in andere situaties. Hij moet er ook de uitdaging in vinden weer verder te leren. Tegelijkertijd traint hij vaardigheden die voor effectief leren nodig zijn.
Leerlingen kunnen veel en al hun talenten verdienen ontplooiing. Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen biedt daar brede en gevarieerde mogelijkheden voor. Leerlingen verschillen in capaciteiten, ambities en achtergronden. Zij hebben daar aandacht voor met een groot vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen.
 
Goed onderwijs begint met openheid en respect. Zij werken hard aan een cultuur waarin goede onderlinge relaties kunnen ontstaan en groeien. Dit doen ze door kansen te bieden, uit te dagen en uit te nodigen. Leerlingen hebben vele mogelijkheden om buiten de lessen actief te zijn. Bijvoorbeeld in het verbredingsproject, in de leerlingenraad of -commissies, in het organiseren en verwezenlijken van eigen initiatieven.
 
Het uitgangspunt is dat een leerling die toegelaten is ook de eindstreep haalt. Ze proberen onderpresteerders tijdig te onderkennen en begeleiden faalangstige leerlingen. De uitgebreide leerlingbegeleiding resulteert in een onderwijskundig hoog rendement. Het grootste deel van de leerlingen doet examen in meer dan het vereiste aantal vakken.
Door de kleinschaligheid blijven leerlingen en docenten zich veilig en vertrouwd voelen binnen de school. De school is ingedeeld in afdelingen onder-, midden-  en bovenbouw. De twee jaarlagen per afdeling worden geleid door afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor de organisatie, het onderwijs en de personeelszorg.

Solliciteer