Overzicht

Met ingang van 1 augustus 2021 is het VCL op zoek naar een coördinator Passend Onderwijs, die zich in gaat zetten voor de coördinatie van onderwijsondersteuning in pedagogisch-didactische zin en de bewaking hiervan.
De coördinator Passend Onderwijs:

 • ontwikkelt, vanuit wet- en regelgeving, landelijke en regionale ontwikkelingen en behoeften van de school, het jaarplan Passend Onderwijs  voor de school en de concretisering hiervan;
 • draagt zorg voor de inbedding van leerlingenzorg in het gehele onderwijssysteem;
 • levert een actieve bijdrage aan de regionale afstemming en ontwikkeling van het (bovenschoolse) zorgbeleid;
 • is op de hoogte van recente ontwikkeling op het vakgebied.

Werkzaamheden
De coördinator Passend Onderwijs

 • geeft sturing aan en monitort processen rond de leerlingenzorg en de interne samenwerking van (zorg)medewerkers en draagt zorg voor een adequate betrokkenheid van externe deskundigen/hulpverleners in verband hiermee;
 • coacht en ondersteunt mentoren, docenten, afdelingsleiders en overige direct betrokkenen met betrekking tot de leerlingenzorg en -ondersteuning;
 • coördineert de interne en externe deskundigheid en de contacten met betrekking tot het specifieke onderwijsaanbod voor een leerling die (extra) zorg of ondersteuning nodig heeft;
 • initieert en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteitsbewaking met betrekking tot het zorgsysteem en de leerlingenzorg, (waar nodig) in overleg met de afdelingsleider. Hiertoe behoort ook het onderhouden van contacten met het Samenwerkingsverband
  Zuid-Holland West.

Competenties en opleiding
Basiscompetenties en kwaliteiten noodzakelijk om deze functie uit te kunnen voeren:

 • coördinerende capaciteiten
 • coachingsvaardigheden
 • beleidsvormend vermogen
 • beheersmatig handelen

De coördinator Passend Onderwijs heeft zich door middel van (een afgeronde) opleiding en of cursussen bekwaamd in aspecten van de leerlingondersteuning en of de (speciale) onderwijszorg. Hij/zij heeft een specifieke (aanvullende) scholing gevolgd op het terrein
van coördinatie Passend Onderwijs in het voortgezet onderwijs of is bereid deze aanvullende scholing te gaan volgen.
 
 

Sollicitatieinformatie

Over Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (afgekort VCL) is een school voor havo, atheneum en gymnasium. 'Ik denk zelf' – is het motto van het VCL. Op het VCL vinden we het belangrijk dat leerlingen hun eigen mening vormen. Dat ze ideeën ontwikkelen en uitvinden wat ze waard zijn. Het VCL geeft leerlingen ruimte om zich te ontplooien. Leerlingen ontdekken bij ons wat waardevol is, voor zichzelf, maar ook voor anderen.
De school telt ongeveer 800 leerlingen en 75 medewerkers.

Solliciteer