Overzicht

Voor Oscar Romero zijn wij op zoek naar een inspirerende Teamleider, die samen met het MT het beleid vorm willen geven.
 
Als teamleider geef je leiding aan een team van docenten en eventueel onderwijsondersteunend personeel. Daarmee ben je de direct leidinggevende van deze personeelsleden. Je bent verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling en voor de beleidsvoorbereiding-
en uitvoering van het team. Daarnaast ben je eigenaar van een aantal locatie-portefeuilles en wordt er door de teamleiders gezamenlijk gezorgd voor eenheid van beleid.
De directie en de teamleiders vormen samen het MT (management team). Er wordt in het MT gewerkt binnen het opgestelde jaarplan. Dit plan levert de kaders van het jaarlijks door de teamleider op te stellen teamplan. De teamleider is integraal verantwoordelijk
voor zijn team en legt verantwoording af aan de rector of conrector.  Daarnaast onderhoudt de teamleider formele relaties met de directie, de docenten van het team en leden van het OOP.
Directe functionele relaties worden onderhouden met de ondersteuningscoördinator, de sectievoorzitters, de (secretariële) ondersteuning van de locatie en het Bestuursbureau (waaronder de afdeling P&O).
Indirecte functionele relaties worden onderhouden met alle anderen die bij de school zijn betrokken zoals ouders, leerlingen en externen.
 

 • Je geeft leiding aan het mavo/havo team, klas 1 en 2
 • De teamleider geeft minimaal 6 lessen
 • Er kan gekozen worden voor een betrekkingsomvang van 0,8-1,0 fte.
 • Functieniveau: directieschaal 12, conform cao.
 • Het aantal uren voor de functie van teamleider is vastgesteld op basis van een vaste voet en het aantal leerlingen per team.
 • Ingangsdatum 1 augustus 2021.

 
           
1.        Selectie-eisen

 • Een lesbevoegdheid
 • Ondersteunt het strategisch beleidsplan en huidige koers van Oscar Romero
 • Aantoonbare kwaliteiten bij het sturen op resultaat
 • Ervaring in een leidinggevende functie is een pré
 • Kent voldoende effectieve interventies om de leerstrategieën van leerlingen te verbeteren
 • Een opleiding als schoolleider afgerond of bereid zijn deze opleiding te volgen

Bij het vormen van het nieuwe managementteam wordt rekening gehouden met alle verschillende kwaliteiten die nodig zijn voor een goed functionerend team.
 
2.        Competentieprofiel (Uit beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs)
 
Competentie 1: het creëren van een gezamenlijke visie en richting
De schoolleider kan richting geven aan de toekomst van de organisatie en creëert daarvoor commitment door leiding te geven aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren en onderwijzen.
 
Competentie 2: realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces
De schoolleider kan in dialoog met medewerkers optimale condities realiseren voor leren en onderwijzen vanuit kennis van de onderlinge samenhang van organisatie kenmerken.  Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel
en faciliteiten.
 
Competentie 3: bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken
De schoolleider kan strategieën hanteren die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren en stimuleert  onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde een continu proces van  school- en
onderwijsontwikkeling te realiseren. Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek bevorderen zijn transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.
 
Competentie 4: strategisch omgaan met de omgeving
De schoolleider kan anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving en zet de omgeving doelbewust in om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten  te optimaliseren. Onder omgeving verstaan we bestuur, wet- en regelgeving, ouders, maatschappelijke
omgeving en andere relevante organisaties
 
Competentie 5: analyseren en probleemoplossen (hogere orde denken)
De schoolleider kan problemen creatief oplossen door zaken diepgaand te analyseren  op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen. Hierbij is hij of zij in staat om verbanden te leggen met persoonlijke waarden en met alle factoren
in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen.
 
3.        Je opdracht
In grote lijnen wordt hier de opdracht van de een teamleider geschetst. In het managementcontract worden jaarlijks afspraken gemaakt per teamleider.
·       Je geeft samen met je team vorm en inhoud aan het beleid van de school en bent je er van bewust dat het team onderdeel uitmaakt van het geheel.
·       Je zorgt er voor,  samen met het MT, dat er een onderwijsconcept komt dat breed gedragen wordt en waar mee wordt gewerkt.
·       Je draagt bij aan het versterken van de professionele cultuur waarin enerzijds wordt gewerkt vanuit vertrouwen en ruimte en anderzijds het kritische gesprek niet wordt geschuwd. 

·       Je geeft inspirerend en coachend leiding aan je team. Je hebt de drive om hen zich individueel en als team verder te laten ontwikkelen, waarbij je autonomie, eigenaarschap en professionaliteit stimuleert en inzet. 

·       Je bent als meewerkend voorman een voorbeeld voor het team, ondersteunt het team en richt het handelen steeds op het beter laten functioneren van het team. 

·       Je geeft samen met het MT vorm en inhoud aan de herstructurering van de organisatiestructuur van de school.  Deze structuur is gericht op het leggen van de verantwoordelijkheden bij de teams en het versterken van de kwaliteit van het onderwijs.

·       Je draagt binnen het MT proactief bij aan het vormgeven van het schoolbeleid. 

·       Je bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, zowel kwalitatief als kwantitatief en zorgt dat de leerlingen optimaal begeleid worden. 

·       Je bent een echte ambassadeur van de school. 

 

                      

Procedure werving & selectie
 
Heb je belangstelling voor deze vacature, mail je brief met motivatie en curriculum vitae, gericht aan de heer Kees Heek rector a.i.,
uiterlijk vrijdag 2 juli 12.00 uur naar de afdeling P&O:
vacatures@tabor.nl
 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Kees Heek rector a.i. via 06-51724597 of
cw.heek@tabor.nl.
 
Informatie
Voor belangstellenden is er via m.dan@tabor.nl een digitaal informatiepakket beschikbaar. In dit pakket is meer informatie over de functie en de locatie opgenomen.

            – Functieomschrijving afdelingsleider (roepnaam blijft Teamleider).
            – SBP Oscar Romero
            – Teamindeling
            – Notitie: Teams in de hoofdrol.
            – Informatie over de STARR methode
 
Procedure
Er worden met de kandidaten in de eerste ronde twee gesprekken gevoerd, één met de benoemingsadviescommissie (bac) en één met de benoemingscommissie (bc). In een eventuele tweede ronde is er 1 gesprek met beide commissies.
 
BC
De BC bestaat uit de rector en een conrector. Als adviseur is daarbij betrokken het hoofd P&O. De BC neemt, na het advies gehoord te hebben van de BAC, het besluit.
 
BAC
De BAC bestaat uit een conrector, 2 leden van het team waar de vacature is en een LR lid. De BAC geeft advies aan de BC.
 
Tijdens de sollicitatiegesprekken zal gebruik gemaakt worden van de STARR methode.
 
Belangrijke data
Hieronder vind je een overzicht van de relevante data voor de sollicitanten:
Sollicitatieperiode:                                                      23 juni t/m 2 juli 2021 (12.00 uur)
Sollicitatiegesprekken:                                                dinsdag 6 juli
Assessment in:                                                           week 27
Besluit:                                                                        uiterlijk vrijdag 9 juli
 
Over de locatie van de gesprekken, word je tijdig geïnformeerd.
Deze vacature wordt zowel Tabor breed als extern gepubliceerd.
 
 

 

Sollicitatieinformatie

Over Tabor College

Het Tabor College te Hoorn is een brede scholengemeenschap en biedt als college onderwijs aan ruim 3900 leerlingen op drie verschillende scholen: d’Ampte, Oscar Romero en Werenfridus.

d’Ampte biedt alle leerwegen van het vmbo en kent een groot aantal beroepsvoorbereidende uitstroomprofielen. Naast de reguliere mavo en Tech-mavo  zijn dat de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte leerweg (BBL). Binnen de bbl en kbl heeft de school een vakcollege Techniek&Ondernemen, vakcollege Gezondheidszorg&Welzijn en een vakcollege Gezondheid&Sport.
Oscar Romero is een school voor mavo, havo en vwo, die leerlingen kansen biedt op een optimale ontplooiing in een prettige en veilige omgeving.
Werenfridus is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Dé school voor slimme leerlingen met ambitie.

De leiding van het Tabor College is in handen van het College van Bestuur, verantwoordelijk voor de strategie van het Tabor College. De drie scholen binnen het College geven op eigen wijze invulling aan de doelstellingen van het Tabor College. De scholen binnen het Tabor College kunnen gekenmerkt worden als scholen waar niet ‘slechts’ op de winkel gepast wordt, maar waar onderwijsontwikkeling nadrukkelijk op de agenda staat. 
 

Solliciteer