Overzicht

Het Pleysier College is een schoolbestuur in de regio Haaglanden met 5 scholen en ongeveer 700 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, in drie gemeenten, verbonden met vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs en een groot aantal relaties
met veel maatschappelijke (partner-)organisaties en een omzet van ongeveer € 16,5 miljoen.
De 190 medewerkers van het Pleysier College handelen vanuit onderstaande missie.
 
Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.
 
Binnen het Pleysier College is het proces vormgegeven vanuit de begrippen van het Rijnlands denken: verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie waarbij de leerling en de docent (het primair proces) centraal staat. Verantwoording en verantwoordelijkheid
worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd, met sturingskracht voor directeuren. Op deze wijze wordt het eigenaarschap en streven naar gedeeld leiderschap in de organisatie versterkt.
De steeds weer veranderende samenleving, met steeds snellere technologische, digitale en demografische ontwikkelingen, vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers.
Daarnaast floreert het primaire proces optimaal als ook de secundaire processen binnen de organisatie goed georganiseerd zijn.  
 
Bezoek ook de website: Pleysier College – onderwijs voor speciale leerlingen – Pleysier College

Het Bestuursbureau
De hierboven genoemde ondersteuning van het primair proces vindt plaats vanuit het Bestuursbureau. De (beleids-)medewerkers ondersteunen vanuit hun verschillende expertises de collega’s in het primair proces.
Het team bestaat uit vijf beleidsmedewerkers, een gedragswetenschapper en drie administratieve krachten die de beleidsterreinen administratief ondersteunen. Daarnaast is er een bestuurssecretariaat en een controller.
Het realiseren van de missie van het Pleysier College en haar maatschappelijke opdracht vergt het nodige van de organisatie en stelt belangrijke voorwaarden op het gebied van de (professionaliteit van de) medewerkers, ict, financiën, huisvesting, communicatie
en de administraties.
 

De functie
Als Directeur Bestuursbureau geef je leiding aan het Bestuursbureau en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische doelen van het Pleysier College.
Daarnaast geeft je vorm aan de ontwikkeling van het meerjarenbeleid, adviseer je het College van Bestuur inzake de bedrijfsvoering, stuur je de uitvoering van het beleid van het Bestuursbureau en stichtingsbrede projecten aan.
Je adviseert het College van Bestuur inzake de jaarlijkse planning- en control cyclus van de stichting, coördineert de uitvoering ervan en geeft leiding aan de medewerkers van het Bestuursbureau.

Welke bakens dienen te worden verzet?
Op dit moment wordt de functie van Directeur Bestuursbureau ingevuld door een Directeur a.i. Naast de dagelijkse leiding van het bureau heeft zij een analyse gemaakt van de situatie op het Bestuursbureau en advies uitgebracht met betrekking tot het helder maken
van processen en verantwoordelijkheden. Uit deze analyse zijn de volgende aandachtpunten naar voren gekomen:

 1. Er moet een vertaalslag van de gemeenschappelijke waarden worden gemaakt richting de medewerkers van het Bestuursbureau zodat deze meer houvast gaan bieden.
 2. De koers uit het strategische beleidsplan moet worden door vertaald naar de werkzaamheden/opdracht van het bedrijfsbureau.
 3. Het organiseren van processen en verantwoordelijkheden is een belangrijk aandachtspunt.
 4. Systemen en werkwijzen moeten nog beter gaan aansluiten op de organisatie en er is behoefte aan meer stuurinformatie.

Als Directeur Bestuursbureau ga je, samen met je team, aan de slag met bovengenoemde aandachtspunten en zorg je ervoor dat er vanuit een professionele invalshoek beleid wordt vormgegeven en geïmplementeerd. Je handelt daarbij vanuit verbinden, vertrouwen, vakmanschap
en inspiratie.
Naast ruime ervaring met (situationeel) leidinggeven, ben je in staat processen op de juiste manier vorm te geven en ordening aan te brengen. Je vliegt vraagstukken integraal aan en boekt resultaten.
 
Zowel naar de bestuurder als naar de schooldirecteuren ben je strategisch sparringpartner bij bovenschoolse projecten/thema’s en monitor je de voortgang. Daarbij breng je, naast je ervaring op de verschillende terreinen, bij voorkeur ook affiniteit mee op het
gebied van het organiseren van de interne- en externe- communicatie en een frisse blik op de bedrijfsvoering en het onderwijs.
 
Je houdt samen met het bestuur de strategische doelstellingen in de gaten met aandacht voor de doelstellingen op de korte termijn en de strategie op de lange termijn. Vervolgens vertaal je deze naar de operatie en voert dit door. Je zorgt daarbij voor aansluiting
op de constante ontwikkeling van de scholen, het onderwijs en de organisatie en brengt daarbij een meer professionele insteek naar de toekomst toe. Als generalist pak je zaken snel en proactief op, weet je verbinding te leggen en houdt je overzicht.
 
Richting de schooldirecteuren heb je aandacht voor hun vraagstukken en weet je één en ander in goede banen te leiden. Daarbij creëer je duidelijkheid over de rollen taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van het Bestuursbureau en lever je maatwerk
waar nodig. Binnen het Bestuursbureau kanaliseer je de verschillende vragen richting de juiste medewerkers en volg je de gekozen oplossingsrichtingen. Je vormt het cement tussen de verschillende terreinen en domeinen binnen het Bestuursbureau.
 
Als stevige gesprekspartner organiseer je ‘kritische tegenspraak’ richting de organisatie. Je beoordeelt wat er op het moment nodig is en laat je niet leiden door de waan van de dag. 

De uitdaging
De komende jaren ga je met bovenstaande uitdagingen aan de slag en realiseer je samen met je collega’s een professioneel en eigentijds georganiseerd Bestuursbureau dat vanuit verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie, de scholen, het bestuur en de externe
omgeving ondersteunt in het realiseren van de gezamenlijke missie.
 
Daarbij voert het Bestuursbureau ‘nieuwe stijl’ regie op bovenschoolse processen en organiseert ondersteunende processen doelmatig en efficiënt. Het team van professionals ondersteunt het bestuur en de scholen bij het realiseren van de missie. Het Bestuursbureau
sluit aan op de Pleysier -brede werkwijze en werkt vanuit de PDCA-cyclus, een heldere verantwoordingsstructuur en een inzichtelijk dienstenaanbod.

Welk DNA is er nodig?

 • Minimaal HBO-opleiding (bedrijfskundig) en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Analytisch en integer;
 • Ervaren peoplemanager met projectmanagement ervaring;
 • Procesdenker en resultaatgericht;
 • Inspirator, ordenend en strategische sparringpartner;
 • In staat snel te schakelen op alle niveaus en binnen verschillende dynamieken;
 • Rijnlands denker;
 • Open, transparant, humor en betrokken.

 

Sollicitatieinformatie

Procedure
De sollicitatiegesprekken voor deze functie worden zo veel mogelijk online gepland. De selectiegesprekken met de opdrachtgever staan gepland op 29 juni en 1 juli. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Marechal (0650415265)

Solliciteren
Solliciteren kan direct via de website van Bureau Baken
 

Over Pleysier College

Welkom bij het Pleysier College!
Wij verzorgen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso cluster vier) aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar in de regio Haaglanden. Onze leerlingen hebben een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek en dagen ons elke dag uit het beste uit onszelf te halen.

Onze leerlingen zijn speciaal
Leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig om bij ons onderwijs te kunnen volgen. Dat zegt echter niets over de sterke en minder sterke vaardigheden van een leerling. Elke leerling is anders. Daarom dagen we ze elke dag uit het beste uit zichzelf te halen met onderwijs op maat. En bieden we een breed scala aan onderwijsmogelijkheden, binnen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs en Arbeidsmarkt.

Onze scholen zijn speciaal
Onze vijf scholen hebben elk een eigen leerlingpopulatie en werkwijze. Maar er is een rode draad:

 • We bieden een duidelijke structuur in aanbod en dagritme.
 • We werken met ontwikkelingsperspectieven en geven les in kleine groepen.
 • Het lesaanbod is zoveel mogelijk maatwerk, gericht op zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Onze leerlingen stromen uit naar diverse vormen van onderwijs (vo, mbo, hbo en wo) of arbeid.

Onze medewerkers zijn speciaal
Al onze medewerkers hebben hart voor speciale leerlingen en staan stevig in hun schoenen. Ze gaan elke dag de uitdaging aan om het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen en werken niet alleen aan de ontwikkeling van de leerlingen maar ook aan die van zichzelf.

Solliciteer