Overzicht

Wij zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar een afdelingsleider HAVO.

U geeft op inspirerende wijze leiding aan en u heeft de personele zorg voor een team medewerkers in het team havo (leerjaar 2 tot en met 5 havo). U bent eindverantwoordelijk voor het welzijn en welbevinden van onze havo leerlingen. Samen met het team geeft
u vorm aan het onderwijs, de ontwikkeling en de organisatie van de afdeling voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken en de vertaling van algemeen schoolbeleid naar de verdere doorontwikkeling van de havo.  
 U maakt deel uit van het MT en als zodanig bent u medeverantwoordelijk voor beleid en ontwikkeling van de school als geheel. U wordt ondersteund door een ervaren ondersteuner examenklassen en een ondersteuner onderbouw.

De OSG West-Friesland
De OSG West-Friesland is een school voor mavo, havo en vwo met in totaal circa 1450 leerlingen, waarvan 270 brugklassers. Er zijn ongeveer 150 medewerkers werkzaam. De school biedt naast het atheneum eveneens een gymnasium en technasium aan. De OSG West-Friesland
bestaat ruim 150 jaar en heeft een rijke historie. Het monumentale pand is twee jaar geleden grondig verbouwd.
Op de OSG West-Friesland is een groot gevoel van trots onder de collega’s waar iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen ertoe doet. Er wordt gewerkt op basis van een eigen pedagogiek en vier kernwaarden (samen, cultureel, eigenzinnig en onderzoekend) die voelbaar
en zichtbaar zijn in de school.
Deze kernwaarden worden hieronder nader toegelicht:
Samen: Op de OSG kun je jezelf zijn. Ieder mens is bijzonder en heeft het recht om te zijn zoals ze zijn. Er wordt gewerkt met een open oog, oor en hart voor elkaar waarbij we er voor elkaar zijn. Regels zijn hulpmiddelen om de afstemming met
elkaar goed te laten verlopen en zijn geen doel op zich. Er is ruimte om te experimenteren en fouten te maken, waarbij voor het proces en de reflectie hierop gelegenheid en tijd wordt vrij gemaakt. We leren met en van elkaar.
Cultureel: Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol op onze school. We stimuleren de interesse van leerlingen voor hun omgeving op cultureel en ook op sociaal gebied en laten ze kennismaken met mensen met creatieve ideeën. We geven ruimte
aan creativiteit waardoor we originele oplossingen vinden voor verschillende vraagstukken.  
Eigenzinnig: Onze leerlingen leren wij om nieuwsgierig, zelfstandig, positief kritisch te zijn en een eigen mening te vormen en te onderbouwen. De school geeft collega’s en leerlingen de ruimte om zelfstandig na te denken, stimuleert om buiten
de gebaande paden te denken en hoort graag verschillende meningen. We gaan uit van de eigen identiteit, de eigen achtergrond en de eigen emoties van de collega: op de OSG kun je jezelf zijn.  
Onderzoekend: Op de OSG mogen we onszelf verwonderen en grenzen verleggen. Ook hier geven we elkaar de ruimte om zelfstandig op onderzoek uit te gaan om antwoorden en eigen oplossingen te vinden op vragen. Het uitgangspunt is dat leerlingen
zelf sturing leren geven aan het eigen leerproces en persoonlijke initiatieven mogen ontwikkelen.
 
Op de OSG vragen wij van collega’s dat zij eigenaarschap en initiatief tonen binnen een professionele cultuur, waarin we elkaar aanspreken. Binnen de OSG zitten een afvaardiging van alle secties en ondersteunende collega’s samen aan tafel in ‘het platform’.
Via dit platform wordt onderwijskundige ontwikkeling vanuit de teams met elkaar gedeeld en gestimuleerd. Deze manier van werken draagt bij aan een grote betrokkenheid en een intensieve samenwerking binnen de school.

De OSG West-Friesland is een school waar leren centraal staat en waarbij ook het proces belangrijk is. Alles wordt in het werk gesteld om leerlingen zich maximaal te laten ontwikkelen als mens en uiteindelijk met een diploma, dat bij de kwaliteiten van de desbetreffende
leerling past, de school te laten verlaten. Leren gebeurt binnen én buiten de les. In ons onderwijs gaat het erom dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. De OSG West-Friesland is een school die leerlingen kansen biedt. Er wordt maatwerk
geleverd gericht op de diversiteit van onze leerlingen in ambitie en talent. Alle leerlingen verdienen maatwerk en passend onderwijs en iedere docent geeft daar invulling aan binnen de mogelijkheden. Docenten bieden een diversiteit aan leeractiviteiten. Binnen
de gestelde kaders kan de leerling regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt. Wij streven ernaar dat elke leerling zich eigenaar van het leerproces is en voelt.  
Het onderwijs op de OSG West-Friesland is gericht op een brede algemene ontwikkeling van de leerlingen. Onze aanname is dat in ons onderwijs leren een samenhangend proces is, waarin leerlingen in een veilige, positieve leeromgeving, actief nieuwe kennis koppelen
aan bestaande kennis. Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van ons schoolleven. Kennis, creativiteit en samenwerking vormen de bouwstenen van onze visie op onderwijs en leren.  
 
Het Atlas College
Het Atlas College verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio’s West-Friesland en Waterland vanuit drie plaatsen: Hoorn (Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton), Medemblik (SG De Dijk) en Edam (SG De Triade). Samen bieden wij onderwijs aan 4400
leerlingen met de havo, mavo, vmbo, atheneum en gymnasium. In Hoorn is een ondersteunend servicecentrum. Het openbare karakter van het Atlas College is zichtbaar door leerlingen van alle gezindten bij elkaar te brengen. Iedereen is welkom. Leerlingen leren
actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van een pluriforme en democratische samenleving. Binnen gemeenschappelijke kaders vullen de scholen deze doelstellingen op eigen wijze in. Niet voor niets heeft elke school een eigen ‘gezicht’. Dit biedt leerlingen
(en ouders) de mogelijkheid bewust te kiezen voor de school die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en ambities.
Het Atlas College verzorgt uitstekend onderwijs, op maat voor elke leerling. Alle leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig leer- en leefklimaat. Het Atlas College streeft er als werkgever en als voortgezet onderwijsinstelling
naar medewerkers en leerlingen te leren schitteren.

 

 
 

Persoonlijk profiel: 

 • heeft academisch denk- en werkniveau 
 • heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met de ontwikkeling van het havo-onderwijs.
 • beschikt over een brede kennis van het voortgezet onderwijs 
 • is op de hoogte van recente onderwijskundige ontwikkelingen 
 • heeft open oog en oor voor de mens achter de leerling 
 • heeft ervaring met het aansturen van teams 
 • heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten 
 • is een teamwerker die kan enthousiasmeren en verbinden 
 • is in staat een uitnodigend klimaat te scheppen waarin medewerkers en leerlingen zich geïnspireerd voelen, gemotiveerd en uitgedaagd worden 
 • kan in coachende stijl leiding geven aan de teamleden van de afdeling 
 • kan goed plannen en organiseren
 • is open, mensgericht, benaderbaar  
 • kan relativeren en heeft humor 
 • geeft vertrouwen en neemt verantwoordelijkheid 
 • heeft reflectief vermogen 
 • communiceert vaardig en effectief 

Sollicitatieinformatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer Marcel Bogaarts, (senior-ondersteuner examenklassen) of mevrouw Jeanette Lotte (locatiedirecteur): 0229-246264.

De procedure is aangepast. De eerdere sluitingstermijn is verschoven van 21 juni naar 25 juni 2021.

Enthousiast? Stuur dan uw motivatiebrief en CV naar ons toe.

De eerste gesprekronde vindt plaats op vrijdag 25 juni 2021. De tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 28 of dinsdag 29 juni 2021. Wij streven ernaar de procedure voor 1 juli af te ronden.

Alleen reacties via Meesterbaan worden in behandeling genomen.

Over OSG West-Friesland

Schoolportret

De OSG West-Friesland in Hoorn is een school waar leerlingen in een veilig, zorgzaam en inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties kunnen komen. Hier horen vier krachtige kernwaarden bij: Samen, Cultureel, Eigenzinnig en Onderzoekend. Op de OSG vinden we het belangrijk dat leerlingen binnen en buiten de les leren en dat het niet alleen gaat om het vergaren van kennis, maar ook om het aanleren van vaardigheden. Basis voor alles is het respect voor de eigenheid van iedere leerling en streven naar het geven van onderwijs op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt en effectief is. 
 
Het uitgangspunt van de OSG is daarbij dat de leerling zelf sturing leert geven aan dit proces, persoonlijke initiatieven leert ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor het eigen welzijn en de eigen studie. De OSG ondersteunt de groei van de leerling op dit gebied op een zorgvuldige, systematische en coachende manier. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het beste tot zijn recht komt in een omgeving waar vertrouwen in het eigen kunnen, in elkaar en in de omgeving, de basis vormen. Dit vraagt van alle betrokkenen onderling respect en betrokkenheid. 
 
De OSG biedt mavo-, havo-, atheneum-, gymnasium- en technasium-onderwijs aan. De OSG maakt deel uit van de scholengroep Atlas College. Voor een uitgebreider beeld van onze school verwijzen wij naar onze website: www.osgwestfriesland.nl 

 

Solliciteer