Overzicht

Het Goese Lyceum te Goes en Pieter Zeeman te Zierikzee vormen samen de Stichting Scholengroep Pontes. Het Goese Lyceum biedt onderwijs aan op twee locaties namelijk op de locatie Bergweg (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, ca. 510 leerlingen)
en op de locatie Oranjeweg (vmbo gt, havo, atheneum, gymnasium, ca 1550 leerlingen). Op Pieter Zeeman wordt voor ca 800 leerlingen onderwijs verzorgd van praktijkonderwijs tot aan VWO.
Het bevoegd gezag van Scholengroep Pontes is ondergebracht in een stichting en het bestuur in een College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. 

In verband met een toenemende vraag vanuit de organisatie op het gebied van kwaliteitszorg en natuurlijke uitstroom, zijn wij met ingang van september a.s. op zoek naar een

Adviseur Kwaliteitszorg voor ca. 0,7- 0,8 fte, in overleg 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie Bergweg te Goes, de functie maakt deel uit van de Centrale Administratie.

Wat ga je doen?
Je hoofdtaken zijn:

 • Bijdragen leveren aan (bovenschools) onderwijs- en kwaliteitsbeleid en advisering hierover
 • Begeleiding van de (kwaliteit van) uitvoering van het onderwijskundig beleid
 • Controleert de uitvoering van activiteiten volgens de procedures (interne audits)

Wat houdt dit o.a. in:

 • Je brengt advies uit aan het bestuur over kwaliteitsbeleid  en bewaakt en begeleidt de uitvoering hiervan binnen de organisatie
 • Je begeleidt schooldirecties inhoudelijk en procesmatig bij verscherpt schooltoezicht, en analyseert proactief de onderwijsresultaten
 • Je adviseert over de opzet, ontwikkeling en uitvoering van (onderzoeks-)projecten op school- en bovenschools niveau
 • Je onderhoudt een netwerk van in- en externe instanties waarbij over onderwijskundige ontwikkelingen wordt gesproken
 • Je toetst de werking van interne processen en controleprogramma’s, kwaliteitscriteria, taken en bevoegdheden op consistentie en/of doelmatigheid
 • Je verzamelt en analyseert data, dus alle meetbare gegevens die íets’ zeggen over de school.  Daarbij is niet alleen aandacht voor de wettelijke verplichtingen, maar vooral ook voor onze visie op onderwijskwaliteit 
 • Je bent vraagbaak voor collega’s en ondersteunt bij het gebruik van de systemen.

Functieprofiel

 • Je hebt een relevante opleiding op hbo niveau
 • Je hebt bij voorkeur brede kennis van het onderwijsveld en -beleid en van onderwijskundige ontwikkelingen
 • Je hebt inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormings- en overlegcircuits
 • Je hebt inzicht in relevante wet- en regelgeving
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in een adviseurs rol op gebied van Kwaliteitsbeheer
 • Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift
 • Je bent vaardig in het analyseren, adviseren over en beoordelen van beleid
 • Je hebt ervaring in het geven van instructies aan verschillende groepen gebruikers en het maken van procesbeschrijvingen 

Competenties

 • Je hebt een professionele houding en draagt de visie, waarden en ambities van de stichting uit
 • Je staat sterk in je schoenen en je bent proactief, kan samenwerken
 • Je bent pragmatisch ingesteld
 • Je bezit de nodige dosis humor en relativeringsvermogen
 • Je denkt in mogelijkheden en ziet, zoekt en benut kansen
 • Je bent empathisch en klantgericht
 • Je bent communicatief en adviesvaardig. Je kunt mensen op “hun eigen niveau” van advies voorzien 
 • Je hebt een analytisch denkvermogen
 • Je bent innovatief 

Kader en bevoegdheden

 • Beslist bij/over: de advisering, begeleiding en ondersteuning m.b.t. de (kwaliteit) van uitvoering van het onderwijskundig beleid
 • Kader: werkt binnen de wet- en regelgeving en specifieke beleidslijnen van de organisatie
 • Verantwoording: legt verantwoording af aan Directeur Bedrijfsvoering over de uitvoering van het bovenschools onderwijs- en kwaliteitsbeleid en de begeleiding van (bruikbaarheid van) uitvoering van het onderwijskundig beleid

Bovendien pas je bij de kernwaarden van de organisatie:

 • Klantgerichtheid: Identificeren van wensen, behoeften en belangen van de klant en hierop handelend inspelen.
 • Ambitie: De bereidheid en het vermogen hebben om te blijven verbeteren, doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de ambitie van Pontes.
 • Samenwerken: De bereidheid en het vermogen hebben om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

Sollicitatieinformatie

 • Aanvullende informatie over deze vacature is te verkrijgen bij: Paula de Nooijer-van Brummelen, directeur bedrijfsvoering, tel. 06-12724181.
 • Denk jij te passen in bovengenoemd profiel, dan nodigen we je van harte uit om vóór maandag 30 juni as. een reactie in te dienen met bijbehorend CV. Reacties uitsluitend via de sollicitatieknop bij de vacature op
  www.pontes.nl. Hierbij maken wij gebruik van MeesterBaan.
 • De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op maandagmiddag 5 juli  of woensdagochtend 7 juli a.s.

Over Stichting Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee)

Pontes: Een brug naar de toekomst!

Stichting Scholengroep Pontes is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo, tweetalig vwo (Engels), gymnasium, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen. Pontes heeft meerdere locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) te Goes en Pieter Zeeman te Zierikzee.

In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De centrale administratie is in Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’). Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt dat de locaties verbonden zijn.

Onze kijk op het onderwijs:
Een krachtige, uitdagende en veilige leeromgeving voor de leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Goede examenresultaten en doorstromingsmogelijkheden. Het gebruik van moderne leermiddelen. Aandacht voor sociale, culturele en creatieve vaardigheden.

Een openbare scholengroep:
Pontes is er dus voor iedereen; het maakt niet uit welke godsdienst of levensovertuiging een leerling heeft. Niet alleen de leerlingen, ook de medewerkers verschillen van achtergrond. In zo'n omgeving leert een leerling respect te hebben voor de ideeën, normen en waarden van de ander.

Een veilige school:
Een schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door orde, rust en structuur. Een warme sfeer en betrokkenheid.

Een zorgzame school:
Veel tijd en aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling. Loopbaanoriëntatie en loopbaan-begeleiding. Een team van gespecialiseerde docenten voor een gedegen en professionele leerlingbegeleiding. Hulp- en ondersteuningslessen, faalangstreductie en examentraining.

Een school voor uitdagend onderwijs:
Pontes houdt rekening met de interesses en capaciteiten van leerlingen.
 

Solliciteer